Onze Prijzen en Voorwaarden

 

Uurtarief

Ons algemeen uurtarief is 60.00 € / uur (ex BTW) / 72.60 €  (BTW in). Interventies worden gerekend in tranches van 1 kwartier.

Verplaatsingskosten

Bovenop de uurtarievenprijzen (zie punt 1) rekenen we een verplaatsingskost van 1.10 € (BTW ex) / 1.33 € (BTW in) per km, te rekenen vanaf Asse. Dit zowel voor interventies als leveringen van hard- en software.

Levering van hard- en software

Indien een interventie de levering van hard- of software omvat, dan bevestigen wij U eerst de prijs van de nodige goederen. Wij leveren slechts nadat U uw akkoord geeft.

Telefonische interventies en Hulp op afstand

Indien we voor bestaande klanten een reeks telefonische interventies doen (als telefonische helpdesk) of hulp op afstand uitvoeren, dan wordt de gepresteerde tijd bijgehouden en gefactureerd van het moment dat die het uur overschrijdt.  

Carry-in

Wenst U verplaatsingskosten vermijden, dan kan U in bepaalde gevallen uw PC of ander materiaal ook binnenbrengen op onze burelen in Asse. Doe dit echter enkel na afspraak.

Bijzondere activiteiten

Een aantal activiteiten die door ons of door derden voor ons uitgevoerd worden, kunnen aangerekend worden aan andere, veelal hogere, tarieven. Dit geldt in het bijzonder voor server-gebonden activiteiten en het opzetten/onderhouden van bedrijfsnetwerken (bekabeling, patch-panelen, hubs, routers, switches, installatie en opzetten van servers met serversoftware,…). U ontvangt van ons in alle gevallen waarin de prijzen afwijken van onze normale tarieven, concrete offertes die U ter goedkeuring worden voorgelegd. De prijzen voor filmconversie vindt u onder de rubriek “Filmconversie”

Garanties

Hard- en software die wij leveren, valt onder de garantie van de fabrikant. Op tweedehandshardware geven wij een garantie van 1 maand.

Facturatie en betaling

Voor elke interventie wordt een werkfiche opgemaakt, die U ondertekent. Het tekenen van deze werkfiche bevestigt uw akkoord met de geleverde diensten of producten en leidt tot de opmaak van een factuur. U ontvangt een factuur voor elke prestatie die wij leveren. Deze factuur kan opgemaakt zijn op basis van meerdere werkfiches, indien de interventies snel op elkaar volgen. Een factuur op basis van een ondertekende werkfiche kan niet geweigerd of gecontesteerd worden.
In geval van laattijdige of niet-betaling van facturen, heeft PC-Hulp.com het recht niet meer te interveniëren tot de betalingen gebeurd zijn.
Door het aanvaarden van onze oplossingen voor uw probleem en/of onze offertes verklaart U zich akkoord met onze prijzen en onze algemene voorwaarden, te lezen onder de rubriek “Algemene Voorwaarden”

I. Algemene Voorwaarden

DOOR HET AANVRAGEN EN AANVAARDEN VAN DIENSTEN VAN PC-Hulp.com, BEVESTIGT U DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN HEBT, EN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOLGENDE DIENSTVOORWAARDEN

Met betrekking tot de aangeboden diensten zal PC-Hulp.com zijn uiterste best doen de technische problemen van de gebruiker op te lossen. PC-Hulp.com zal proberen de technische problemen van de gebruikers op te lossen op een professionele, redelijke en snelle manier, rekening houdend met de omstandigheden, de aard van de problemen en de huidige bedrijfspolitiek. Responstijden kunnen verlengen door de nood aan bijkomend onderzoek en het opvragen van informatie bij fabrikanten en softwareontwikkelaars. PC-Hulp.com garandeert niet dat elke aanvraag tot probleemoplossing daadwerkelijk zal resulteren in een oplossing. Onze antwoorden zijn enkel technische suggesties. Problemen veroorzaakt door hard- of softwarefouten zijn mogelijk niet of moeilijk oplosbaar. PC-Hulp.com beschikt niet over bevoorrechte informatie van fabrikanten en softwareontwikkelaars en heeft misschien niet de mogelijkheid zulke informatie te vinden.
Ik geef hierbij toelating aan PC-Hulp.com diagnoses uit te voeren, herstellingen, installatie van hard- of software, upgrades, netwerken, internet toegang en andere diensten op, in of aan mijn computer of informatiesysteem. Dit kan inhouden dat de stroomvoorziening naar uw computer afgezet moet worden, dat software geïnstalleerd of gedesinstalleerd moet worden, dat de computer geopend moet worden zodat onderdelen vervangen of geïnstalleerd kunnen worden.
Ik bevestig hierbij dat ik back-ups of kopieën heb gemaakt van alle programmabestanden en gegevens van het systeem die ik belangrijk vind, vooraleer PC-Hulp.com zijn diensten uitvoert. Ik begrijp dat ik de enige verantwoordelijke ben voor het herinstalleren van programma’s, bestanden en andere gegevens nadat PC-Hulp.com zijn diensten heeft uitgevoerd, onafhankelijk of deze succesvol waren of niet.

A. PROBLEEMCONSULTATIE.

1. Back-up van uw software en gegevens.
Vooraleer U zich tot PC-Hulp.com wendt voor het leveren van diensten, is het uw verantwoordelijkheid een back-up te doen van software en gegevens van uw harde schijf of elke andere gegevensdrager in uw systeem. PC-Hulp.com is niet verantwoordelijk voor enig verlies van software of gegevens.
2. Openingsuren.
Probleemconsultatie zal beschikbaar zijn van 8:30 u tot 17:00 u Centrale Europese Tijd, van maandag tot en met vrijdag, behalve tijdens feestdagen.
3. Prijs.
Het standaardtarief voor technische ondersteuning is 60.00 € (ex BTW) of 72.60 € (BTW in) per uur.
4. Bereid uw probleemmelding voor.
U helpt onze technische mensen vooruit indien U de volgende informatie klaar hebt en vermeldt wanneer U belt, e-mailt of schrijft: het merk en type van uw computer, het besturingssysteem en de versie die U gebruikt, de merken en types van eventuele randapparatuur die U gebruikt.
5. Leg uw probleem uit.
Nu bent U klaar om uw probleem te beschrijven. Vertel ons welke foutmeldingen U krijgt, wanneer ze gebeuren en wat U deed toen ze gebeurden. Vermeld ook eventuele stappen die U reeds ondernam om het probleem op te lossen.
6. Werk samen met ons om uw probleem op te lossen.
Uit ervaring blijkt dat problemen sneller bepaald en opgelost kunnen worden indien U goed samenwerkt met ons. Luister goed naar de persoon met wie U belt of lees de instructies zorgvuldig.
7. Probleemoplossing.
Wij zullen zoveel mogelijk moeite doen om uw probleem op te lossen. U zal gefactureerd worden volgens de tariefstructuur die U terugvindt in het “Prijzen” gedeelte van de Webstek. Indien uw probleem niet door ons kan opgelost worden, kunnen wij alternatieven voorstellen.

B. DIENSTVERLENING TER PLAATSE.

1. Stukken en werkuren.
Op basis van de probleemstelling kunnen wij een interventie ter plaatse voorstellen. Indien U onze tarieven nog niet kent (nieuwe klanten bijvoorbeeld), dan zullen wij ze U voorleggen. Wij hebben het volledig adres nodig waar de computer zich bevindt en of u een particulier, vrij beroep of onderneming bent.
2. Een volwassene moet ter plaatse zijn bij interventies aan huis.
Een volwassene moet ten allen tijde aanwezig zijn gedurende het bezoek ter plaatse van onze technische dienst.
3. Hulp die U moet bieden.
Ons technisch personeel moet volledige toegang krijgen tot uw computer (zonder kosten voor PC-Hulp.com), moet voldoende werkruimte krijgen, elektriciteit en een telefoonlijn of internetverbinding indien nodig. Indien deze elementen niet aanwezig zijn, kunnen wij niet verplicht worden te interveniëren.
4. Indien U niet aanwezig bent wanneer wij ter plaatse komen.
Indien U of een toegelaten vertegenwoordiger niet ter plaatse is wanneer wij U bezoeken, dan kunnen wij U jammer genoeg niet voorthelpen. We laten U dan een briefje met de vermelding wanneer wij langskwamen. Mocht dit gebeuren, dan factureren wij U onze verplaatsingskosten.
5. Hardware.
Wij leveren enkel hardware na goedgekeurde prijsofferte.
6. Bijkomende problemen.
Mocht U andere of verdere problemen hebben dan diegene die eerst vastgesteld werden, dan kan onze technische dienst U een offerte maken (stukken, werkuren en/of andere) voor verdere dienstverlening. Mocht U hierop willen ingaan, dan vragen wij een schriftelijk akkoord op deze offerte.
7. Geen stukken nodig.
Indien onze technische dienst vaststelt dat het aangeboden stuk niet nodig was om onze dienst te verlenen, dan wordt U hiervoor niet gefactureerd.
8. Opdrachten uitgevoerd door derden.
PC-Hulp.com houdt zich het recht voor onderaannemers of derden in te schakelen voor het geheel of een gedeelte van het werk, waarbij de rechten en plichten van PC-Hulp.com overgaan op de door PC-Hulp.com aangeduide derde.

C. ALGEMEEN.

1. Offertes.
Al onze offertes zijn vrijblijvend en bij wijze van inlichting. Orders zijn voor ons eerst bindend, nadat deze door ons uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aanvaard.
2. Levering.
De levering van onze producten en diensten geschiedt kilometertarief, tenzij anders overeengekomen. Verpakking wordt niet aangerekend, tenzij anders vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door transportondernemingen en hun personeel toegebracht aan eigendom van de klanten of aan de klant zelve en zijn personeel.
3. Leveringstermijnen.
Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd zullen wij niet in gebreke zijn, zelfs als deze levertijd schriftelijk werd medegedeeld. Geen schadevergoeding kan geëist worden voor deze overschrijding of voor niet leveren. Wel is de koper gerechtigd de overeenkomst in dit geval zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
4. Overmacht.
Mochten wij, als gevolg van overmacht, niet in staat zijn aan onze leveringsverplichting te voldoen, dan zullen wij gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de levering uit te stellen, tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd. Mocht de overmacht langer dan één maand duren, dan hebben wij zowel als de koper het recht na kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder “overmacht” wordt hier verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien -, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker maakt, daaronder begrepen: oorlog, brand, watersnood, transportbelemmeringen, ijs en andere ongunstige weersomstandigheden, ziekte en overheidsmaatregelen, met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie wij een en ander betrekken, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in ons bedrijf, een en ander met inbegrip van omstandigheden die te wijten zijn aan ons personeel.
5. Reclamaties.
Indien de door ons geleverde producten en diensten zichtbare gebreken vertonen, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren. Reclamaties wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft vastgesteld. Evenwel vervalt ieder recht van reclamatie uiterlijk acht dagen na de levering en verliest de koper zijn aanspreken jegens ons.
In geval van tijdige en gegronde reclamatie zullen wij slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
6. Betalingen.
De betaling van onze facturen dient te geschieden met inachtneming van de door ons op factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Eventuele gebreken die de door ons geleverde producten of diensten mochten tonen geven de koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
7. Eigendom.
Alle door ons verkochte producten en diensten blijven onze eigendom totdat de koper de koopprijs volledig heeft voldaan. Niettemin draagt de koper vanaf het moment van de levering het risico van het verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaken ook ontstaan, en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt.
8. Achterstallige betalingen.
Indien de koper achterstallig is met de betaling van de koopprijs, of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, hebben wij het recht de overeenkomst en alle lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden en de niet betaalde producten terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van eventuele schade, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Voorts wordt in deze gevallen iedere vordering welke wij op de koper mochten hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
Indien de rekeningen op de vervaldag niet betaald zijn, is over het rekeningsbedrag een onmiddellijk opeisbare verwijlrente van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum, door de koper verschuldigd, en zulks van rechtswege en zonder dat in morastelling noodzakelijk is: in dit geval wordt bovendien het bedrag van de rekening van rechtswege en zonder dat in morastelling nodig noodzakelijk is, verhoogd met 10%, met een minimum van € 150.00, ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding wegens o.m. de ons veroorzaakte administratieve kosten, verstoring in de financiële planning, kredietkosten e.d. Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.
9. Aansprakelijkheid en voorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid van onze kant voor eventuele schade die de koper mocht lijden is uitgesloten voor zoverre in deze voorwaarden niet anders is bepaald. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper, voor zover daarvan niet bij door ons schriftelijk beding is afgeweken.
10. Geschillen.
In geval van geschil of achterstand van betaling, zijn alleen bevoegd het Vredegerecht en de Rechtbanken, onder wiens plaatselijke bevoegdheid de zetel van de vennootschap valt, d.w.z. het Vredegerecht te Asse, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSTEK (http://www.pc-hulp.com)

De volgende voorwaarden regelen uw gebruik van de Webstek van PC-Hulp.com, een afdeling van PINKH bvba of elke elektronische of schriftelijke publicatie van PC-Hulp.com, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks afgeleid van deze Webstek. Door binnen te komen, te zoeken en/of gebruiken van deze site (“Webstek”) bevestigt U dat U deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt, en verklaart U akkoord te gaan met deze voorwaarden.

A. Algemeen

Alle informatie, documenten, producten, software, downloads en diensten, met inbegrip, maar niet uitsluitend, de inhoud, advies en informatie verzameld of ter beschikking gesteld door PC-Hulp.com (de “Diensten”) op deze Webstek werden verzameld door of ter beschikking gesteld door PC-Hulp.com, zijn leveranciers, auteurs, ontwikkelaars, onderaannemers en verkopers en vallen copyright van PC-Hulp.com. Met uitzondering van wat hierna (onder “B.Toelatingen”) vermeld wordt, mag geen enkele van deze diensten gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gedownload, getoond, gepost of doorgezonden worden in wat voor vorm of middel ook, zoals, maar niet uitsluitend, elektronisch, mechanisch, fotokopie, opname of anders, zonder de uitdrukkelijke geschreven toelating van PC-Hulp.com of de toepasselijke derden, leveranciers van PC-Hulp.com. Geen enkel deel van de Webstek, met inbegrip van logo’s, tekeningen, geluiden of beelden mag gereproduceerd of doorgezonden worden zonder de uitdrukkelijke en geschreven toelating van PC-Hulp.com of de toepasselijke derden, leveranciers van PC-Hulp.com. U mag ook niet, zonder uitdrukkelijke geschreven toelating van PC-Hulp.com, deze webstek of elementen ervan “spiegelen” op een andere Webstek, server of Internet portaal.

B. Toelatingen

Het is toegelaten de elementen (documenten, programma’s) die PC-Hulp.com op deze Webstek toont of ter beschikking stelt, te kopiëren, te verdelen, te downloaden en te tonen indien het (1) enkel voor persoonlijk, niet commercieel gebruik dient en niet gekopieerd zal worden naar andere genetwerkte computers of uitgezonden zal worden, (2) indien het auteursrecht duidelijk vermeld wordt en (3) indien geen wijzigingen worden aangebracht aan de elementen. Deze toelating vervalt automatisch, zonder voorafgaand bericht, wanneer U de bepalingen van de voorwaarden overtreedt. Bij verval van de toelating moet U onmiddellijk alle gedownloade elementen vernietigen. Niet toegelaten gebruik van elementen van deze Webstek kan een overtreding zijn van auteursrechtwetten, wetten op de handelsmerken en andere wettelijke regels en bepalingen.

C. Auteursrechtelijke en handelsmerkinformatie

Copyright 2014 PC-Hulp.com – (Alle rechten voorbehouden.)
PC-Hulp.com, het PC-Hulp.com logo en alle op PC-Hulp.com gebaseerde handelsmerken, logos en diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PINKH bvba in België en andere landen. Alle software gebruikt op deze Webstek is de eigendom van PC-Hulp.com of zijn softwareleveranciers.
Behoudens andere vermeldingen op deze Webstek, met betrekking tot bepaalde bestanden of documenten, is het elke persoon toegelaten dit document en de handelsmerken van PC-Hulp.com te bekijken, kopiëren, afdrukken en te verdelen, voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) Het document en de handelsmerken worden enkel gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (2) Elke kopie van het document, het handelsmerk of delen ervan moet de volgende auteursrechtelijke tekst dragen: “PC-Hulp.com”. PC-Hulp.com behoudt zich het recht voor deze toelating wanneer dan ook in te trekken, en dit gebruik zal meteen gestopt worden na schriftelijke verwittiging vanwege PC-Hulp.com.

D. Beperkingen op het gebruik van software

Software die ter beschikking gesteld wordt via download van de Webstek (de “Software”) is auteursrechtelijk eigendom van PC-Hulp.com of zijn leveranciers. Gebruik van deze Software valt onder de gebruiksbepalingen die de Software vergezelt of erin is vervat (de “Licentieovereenkomst”). Een eindverbruiker kan de Software enkel gebruiken indien hij akkoord gaat met de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Met uitzondering van andere bepalingen in de licentieovereenkomst, is verder kopiëren, reproduceren of verdelen van deze Software ten stelligste verboden. Ondersteuning voor het installeren, productondersteuning en onderhoud, indien aanwezig, is beschikbaar bij PC-Hulp.com of derden leveranciers van PC-Hulp.com. SOFTWARE DIE GEDOWNLOAD WERD VAN ONZE WEBSTEK WORDT GEGARANDEERD, INDIEN ZULKE GARANTIES BESTAAN, VOLGENS DE BEPALINGEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. GEEN ANDERE BEPALINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN, BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN.

E. Het gebruiken van gebruikersfeedback

U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat PC-Hulp.com uw feedback onder de vorm van ideeën, concepten, technieken kan gebruiken voor om het even welke doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van diensten en producten die deze ideeën, concepten en technieken incorporeren. Deze Webstek wordt internationaal uitgezonden of verdeeld en kan vermeldingen bevatten naar diensten en producten van PC-Hulp.com die niet beschikbaar zijn in uw land. Dit betekent niet dat PC-Hulp.com plannen heeft om deze diensten of producten in uw land op de markt te brengen.

F. Wetgeving en exportcontrole

PC-Hulp.com controleert en beheert deze Webstek van op zijn hoofdkwartier in Asse, België en beweert niet dat deze Diensten beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen buiten België. Indien U wenst gebruik te maken van deze Webstek, dan bent U verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke lokale wetten, met inbegrip, maar niet uitsluitend, de import en export reglementeringen van andere landen.
Tenzij anders vermeld, zijn alle Diensten die op deze Webstek worden voorgesteld uitsluitend gericht op particulieren, bedrijven of andere organisaties in België.

G. Algemeen

Deze Webstek kan fouten of onduidelijkheden bevatten. PC-Hulp.com kan ten allen tijde wijzigingen en verbeteringen aanbrengen aan de producten, diensten, programma’s, klantenbenadering en prijzen die op deze Webstek vermeld staan, en dit zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Deze Webstek wordt regelmatig veranderd. Elke juridische actie met betrekking tot deze voorwaarden zal vallen onder de Belgische wetgeving.. Deze Voorwaarden omvatten alle elementen met betrekking tot het gebruik van deze Webstek, en hebben voorrang op elke andere, bijkomende, conflicterende berichtgeving. PC-Hulp.com kan deze Voorwaarden ten allen tijde veranderen, zonder voorafgaandelijke waarschuwing, door het veranderen en up to date zetten van dit document.

III. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

1. Wij beschermen alle informatie die u ons meedeelt.
2. Wij verzamelen alleen gegevens die onmisbaar zijn voor een optimale kwaliteitsservice, die aan uw eisen tegemoet komt.
3. Wij limiteren de toegang tot de persoonlijke gegevens van onze klanten tot de medewerkers van PC-Hulp.com die ze voor hun werk nodig hebben.
4. Wij garanderen de controle op de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.
5. Wij verbinden ons ertoe dat wij onze dossiers volledig en up to date houden.
6. Onze klanten kunnen via een aangetekende brief contact opnemen met ons voor meer informatie over de bescherming van de privacy, inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens (PINKH bvba, Meersstraat 51, 1730 Asse, België). Wij beloven eveneens dat wij onze commerciële politiek afstemmen op de principes in verband met bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
7. Wanneer u op deze site surft, doet u dat anoniem. Toch kan u op vrijwillige basis persoonlijke gegevens aan ons doorgeven, zodat wij met u kunnen corresponderen. De informatie die u over uzelf meedeelt, met name uw e-mailadres, dient enkel om onze communicatie te vergemakkelijken en om zo goed mogelijk aan uw eisen te beantwoorden.

  • Français
  • English
Webshop


Online Help

 

Contact